Sterownik Agregatu mIDAZ

UWAGA!!! Instalacja mIDAZ oraz agregat WYMAGAJĄ do poprawnej pracy prawidłowo uziemionej instalacji w obiekcie!


Sterownik Agregatu mIDAZ to jednostka centralna całej instalacji mIDAZ.     Zadaniem urządzenia jest nadzorowanie komunikacji z Kontrolerem Agregatu i Sterownikiem Styczników, zbieraniem od nich wszelkich informacji, odpowiednim ich interpretowaniu oraz ich sterowaniem.
     Sterownik mIDAZ zajmuje się nadzorowaniem wszystkich czasów występujących w instalacji, wizualizacją stanów i błędów występujących w systemie, logowaniem niektórych nieprawidłowości itd.
Ważną funkcją Sterownika mIDAZ jest dbanie o gotowość agregatu – czyli system testów. Każdy silnik spalinowy potrzebuje być co jakiś czas uruchomiony – inaczej może się okazać, że w tym najważniejszym momencie nie „zapali”.      Sterownik mIDAZ posiada wbudowany system testów w dwóch trybach – periodycznym i inteligentnym. System periodyczny to testy w konkretnym, wybranym dniu z pierwszego tygodnia każdego miesiąca – i o konkretnej, wybranej dowolnie godzinie. Test ten pominięty zostanie jeżeli agregat tego dnia pracował. O tej samej, wybranej godzinie, ale po 31 dniach od zapisanej daty ostatniej pracy agregatu odbędzie się test inteligentny. Jeżeli zaś agregat, z powodu braku napięcia dostawcy będzie pracował częściej niż co 31 dni, test nie odbędzie się nigdy, bo niejako praca agregatu jest również jego testem.
     Sterownik mIDAZ w celu zarządzania pracą agregatu posiada wbudowany terminarz. Umożliwia on ustawienia dla każdego dnia tygodnia osobno dwa okresy czasu, w których można zablokować autostart agregatu, lub dodatkowo wymusić jego zatrzymanie w przypadku, kiedy pracuje w trybie awaryjnego dostarczania energii. System ten pozwala uniknąć pracy agregatu w czasie, kiedy dostarczanie energii nie ma dla odbiorcy sensu, na przykład w nocy, w czasie nieobecności użytkownika itd.
     Kontroler Agregatu oraz Sterownik Styczników posiadają niewielką autonomiczność w wykonywaniu niektórych funkcji czy też w obróbce niektórych danych (jak np: sterowanie tak zwanym ssaniem czy przekaźnikiem wentylatorów realizowane jest bezpośrednio z Kontrolera Agregatu w oparciu o jego dane z czujników temperatury, a Sterownik mIDAZ wyświetla je i dopiero w przypadku przekroczenia odpowiednich wartości podejmuje stosowne operacje – patrz: Instrukcja Użytkownika).
Ostatecznie to jednak Sterownik mIDAZ decyduje i ewentualnie zatrzymuje wszystkie procedury we wszystkich trzech urządzeniach.
Urządzenie posiada [MENU] w którym możemy ustawić niektóre ważne parametry, progi napięć czy czasy opóźnień (zwłoki). Dolny próg napięcia w oparciu o który Sterownik mIDAZ uruchamia i zatrzymuje agregat, tak zwany [Ui] można ustawić w szerokim zakresie w dwóch trybach: Stałym i Adaptacyjnym. Tryb Stały to ustalony w [MENU] poziom napięcia niezmienny w czasie i temperaturze.

     Taki tryb pasuje wszędzie tam, gdzie nie występują duże wahania napięcia dostawcy energii. Tryb Adaptacyjny zachowuje się inaczej. Po jego zainicjowaniu ustawiony jest najniższy możliwy poziom [Ui], czyli 85V. Układ przez 60 minut bada napięcie wszystkich faz dostawcy, wybiera tą której napięcie jest najniższe, uśrednia wynik i ustala dolny próg [Ui] o 20V niższy niż uśredniony wynik. I tak co godzinę aktualizuje poziom [Ui]. W ten sposób wszędzie tam, gdzie sezonowo pojawiają się głębsze, ale stałe w czasie spadki napięcia dostawcy (np: w sezonie zimowym, kiedy zwiększa się pobór prądu) mamy pewność że układ sam dostosuje dolny próg [Ui] do takiego poziomu, aby niepotrzebnie nie załączać agregatu. Dodatkowym ustawieniem dla tego trybu jest dolna granica poziomu napięcia do jakiego życzymy sobie by ten próg spadał. Jeżeli kluczowe dla nas urządzenia pracują np: od 100V to bez sensu było by pozwolić aby Sterownik mIDAZ ustawiał ten próg poniżej tego napięcia, np: na 90V. W takiej sytuacji ustawiamy dolną granicę poziomu napięcia na 100V i spadek napięcia dostawcy poniżej tej wartości rozpocznie procedurę uruchomienia agregatu. Można powiedzieć że próg [Ui] „podąża” za napięciem dostawcy i ustawia się na bezpiecznym, niższym o 20V poziomie. W w/w [MENU] możemy też sprawdzić ile czasu i kiedy ostatni raz agregat pracował, oraz zobaczyć sumę wszystkich czasów pracy (tzw: licznik motogodzin).

Na panelu przednim właśnie tego urządzenia znajduje się najważniejszy, bo zapewniający bezpieczeństwo przycisk – STOP AWARYJNY!!!. Jego funkcja to wyłączenie całej instalacji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.

Urządzenie posiada konfigurowane (z poziomu menu instalatora) wejście, które pracować w dwóch trybach (oczywiście „naprzemiennie”, czyli albo jednym, albo drugim). Pierwszy z nich to wejście zewnętrznego alarmu pożarowego. Efektem wystąpienia takiego sygnału jest wyłączenie całej instalacji – dokładnie tak samo jak po wciśnięciu przycisku STOP AWARYJNY!!!. Drugim trybem pracy tego wejście jest blokowanie autostartu. Ta funkcja zrealizowana jest do współpracy z UPS-em, który na odpowiednim wyjściu „powiadamia” że stan jego baterii jest bliski krytycznemu, co znów powoduje odblokowanie autostartu agregatu. Agregat uruchamia się i zaczyna się proces ładowania baterii wraz z dostarczaniem energii do podłączonych urządzeń. Po naładowaniu akumulatorów UPS znów blokuje autostart agregatu co powoduje jego zatrzymanie i oczekiwanie na dalsze „instrukcje”. UPS musi mieć odpowiedni zapas energii tak, aby czas podtrzymania w trybie pracy z akumulatorów był dłuższy od czasu potrzebnego do uruchomienia agregatu. Należy wziąć tu pod uwagę że czas ten może być dłuższy w wypadku gdy temperatura silnika agregatu jest niska. Jak już wspomnieliśmy złym zwyczajem – choć możliwym – jest wymuszanie przejęcia obciążenia przez agregat pracujący z zimnym silnikiem. Taki sposób może doprowadzić do zatrzymania agregatu – co znów wydłuża czas do dostarczenia energii z niego – a i może doprowadzić do sytuacji, kiedy po takich dwóch zatrzymaniach Sterownik mIDAZ zaprzestanie dalszych prób uruchomienia – i będzie oczekiwał na interwencję. Inny sposób wykorzystania tego wejścia w tym trybie to zdalna blokada autostartu. Może ona służyć do blokowania autostartu we współpracy z systemem alarmowym. Większość centralek alarmowych (a właściwie to wszystkie, może najstarsze modele mogły by mieć problem) posiadają dowolnie konfigurowane wejścia/wyjścia. Jednym z ich trybów pracy może być informowanie/sterowanie zewnętrznego urządzenie o uzbrojeniu i rozbrojeniu alarmu w obiekcie. System ten działa tak, że autostart w przypadku braku zasilania możliwy jest tylko wtedy, kiedy w obiekcie znajdują się użytkownicy, czyli kiedy alarm jest rozbrojony. W momencie opuszczenia obiektu przez użytkowników i uzbrojenia alarmu – autostart agregatu zostaje zablokowany i możliwe są jedynie testy. Oszczędza to zużycie paliwa w sytuacjach kiedy zasilanie awaryjne nie jest konieczne – czyli w przypadku nieobecności użytkowników – i znacznie podnosi bezpieczeństwo.

Zdalna blokada autostartu lub ręczna blokada autostartu (z poziomu menu) nie blokuje testów agregatu, ale autostart w trybie pracy awaryjnego wytwarzania napięcia. Całkowitą blokadę autostartu agregatu uzyskujemy przez wyłączenie jego „stacyjki” – to bardzo ważne w przypadku np: uzupełniania paliwa.

Nie bez znaczenia jest też efekt działania sygnału alarmu w trybie stopu awaryjnego, czyli w konfiguracji dla zewnętrznego alarmu pożarowego. Sterwonik mIDAZ wysyła do Sterownika Styczników komendę stop awaryjny która powoduje rozłączenie wszystkich styczników. To znów powoduje, że cała instalacja elektryczna – oprócz samej instalacji mIDAZ – zostaje odłączona od źródła energii, co jest bardzo ważne w przypadku sytuacji zagrożenia dla życia. Oczywiście we wszystkich lokalach użyteczności publicznej takie zabezpieczenie – ale o „głębszym” efekcie zadziałania – jest wymagane i instalacja mIDAZ nie spełnia go w pełnym zakresie, jednocześnie to realizowane przez Naszą instalacje mIDAZ jest doskonałym wzmocnieniem bezpieczeństwa instalacji domowej lub innej, nie posiadającej wyżej wymienionego.

W sam Kontroler Agregatu wbudowane jest wejście umożliwiające podłączenie bezpośrednio do niego czujki dymu (lub lepiej dymu i temperatury) z której alarm – po odpowiednim „odfiltrowaniu” wywołuje stop awaryjny również odłączający całą instalację.

Proces sterowania agregatu jest dość złożony. To, co musielibyśmy zrobić ręcznie, wiedząc przede wszystkim jak to zrobić i robiąc to w odpowiednim momencie, pilnując „na oko” różnych parametrów agregatu – realizuje ze nas Sterownik mIDAZ poprzez Kontroler Agregatu. Zbiera on takie dane jak temperatura silnik, temperatura otoczenia agregatu, poziom paliwa, ciśnienie oleju a steruje załączeniem zapłonu, rozrusznikiem, tak zwanym „ssaniem”, zaworem paliwa, w razie zastosowania wentylatorem chłodzenia. Mierzy bezpośrednio na agregacie poziom generowanego napięcia, bada stan zabezpieczeń – oraz w końcu podejmuje odpowiednie działania w przypadku nieprawidłowych parametrów jakiegokolwiek pomiaru.

Równie skomplikowanym procesem jest, tym razem realizowanym poprzez Sterownik Styczników komutacja napięć od dostawcy energii i agregatu do odbiorników. Styczniki bezpośrednio załączające te napięcia wymagają odpowiedniego sterowania, przestrzeganie pewnych opóźnień, aby się wzajemnie nie zablokować, a jednocześnie zrealizować połączenie jak najszybciej, aby maksymalnie skrócić czas „bez prądu”. Sterownik Styczników musi przy tym spełniać wszystkie normy bezpieczeństwa, aby w żadnym wypadku nie doprowadzić do „kolizji” energii dostawcy z energią agregatu, czy – co jeszcze groźniejsze – „wypuścić” energię z agregatu „na zewnątrz”.