KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informujemy, iż w zakresie danych osobowych udostępnionych nam przez Pana/Panią,:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Blasteron Sp. z o.o., ul. Wspólna 1 05-240 Tłuszcz – NIP: 7622000083, biuro@blasteron.pl

Postanowienia ogólne

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą. Zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Zakres zbieranych danych

W naszej firmie zbieramy następujące dane osobowe:

Nazwa firmy, Imię i nazwisko

Adres firmy lub adres dostawy

Nr telefonu

Adres email

1. Cel przetwarzania danych przez Administratora

  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c Rozporządzenia w celu:

a) podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży produktu,towaru lub świadczenia usług serwisowych lub montażowych urządzeń, w zakresie udostępnionych danych osobowych Pana/Pani, jako pracownika podmiotu, będącego stroną umowy (dane niezbędne

do zawarcia i wykonania umowy określa punkt 6 poniżej).

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, w szczególności wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych.

  • Dane osobowe przetwarzane będą także w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt f Rozporządzenia w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych. Marketing może być realizowany przez Administratora danych osobowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), poczty lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon),

b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

c) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu.

  • . Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) po sprzedażowej obsługi kontrahentów (np. obsługi reklamacji),

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych osobowych,

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych osobowych (w szczególności wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych);

  • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

2. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator danych osobowych przetwarza dane i w jakim zakresie,

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora danych osobowych są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia danych,

d) prawo żądania od Administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych danych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

g) w przypadku naruszenia przez Administratora danych osobowych przepisów Rozporządzenia – prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia Rozporządzenia.

3. Powód pozyskania danych

Pozyskane od Pana/Pani dane osobowe, jako pracownika kontaktowego kontrahenta Administratora danych osobowych, w postaci:imienia, nazwiska, zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji, miejsca pracy, adresów email i numerów telefonów są warunkiem prawidłowej realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być nieprawidłowa realizacja umowy.

4. Odbiorcy danych

W celu realizacji umowy oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych Administratora, korzysta on z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych (dla przykładu: poczta, kurierzy, podmioty obsługujące płatności). Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazane dane osobowe podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracujących z Administratorem odbiorcom:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną (np. brokerzy kurierscy) – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy i korespondencji,
  • podmiotom świadczącym usługi pomocy technicznej udzielanej Administratorowi i dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie Administratorowi działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu) – Administrator udostępnia dane osobowe działającemu na jego zlecenie zaufanemu dostawcy wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania,

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne w tym do profilowania.